Picasso at the Lapin Agile

Season: 
Spring 1999
Type: 
Freshman Show
Author: 
Steve Martin